• બલરાજ શાસ્ત્રી | વનરાજ શાસ્ત્રી | જુગલબંધી

 • જામકુડી જામકુડી જામકુડી

 • ગુજરાતી સુગમ સંગીત

 • નિર્મલદાન ગઢવી ડાયરો

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • હસમુખ બારોટ - ભારતીય વિધ્યા ભવન

 • શૈલી પરીખ શાહ - ભારતીય વિધ્યા ભવન

 • કાજલ છાયા । ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત

 • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો