• એકપાત્રીય પ્રસ્તુતિ

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • ઓપન લેટર્સ

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • પ્રતીક્ષા Unlimited

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • ગનુભાઈ ની ચા

 • એક સ્થાયી મુસાફર

 • કલ્પના મૃત્યુ

 • ટોટલ ફિલ્મી

 • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • જામકુડી જામકુડી જામકુડી

 • જીથરો ભાભો । નાટક । કાનજી ભુટા બારોટ લોકવાર્તા