• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • The End or The Beginning

 • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • Aavu Kem ?... | A Gujarati Short Film

 • 26 (Twenty Six) | SJ Film Factory

 • Never Give Up | Gujarati Short Film

 • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

 • KHUSHI | Gujarati Short Film

 • The Lift | Short Film

 • Santaan Short Film

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • Anami - A Breakup Story

 • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • જામકુડી જામકુડી જામકુડી

 • Ashq | Short film

 • Be with me | Award Winning Gujarati Short Film