• જામકુડી જામકુડી જામકુડી

 • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • Untouched | A Touching truth - Short Film

 • Yara Tari Yari | Gujarati Web Series

 • An Important Letter - a short film

 • Kachra Luvs Dibba

 • Aavshe ? - A short film

 • Rang - Zindagi ke - The Short film

 • PARIVARTAN | A Gujarati Short Film

 • A heart touching mother story | Short Film

 • Love On Silent Mode

 • મારા મલકના માનવી | EMOTIONAL Short Film

 • MENTAL | A GUJARATI SHORT FILM

 • BHAGINI | The infinite love

 • THE RIGHT STEP | GUJARATI SHORT FILM

 • KHUSHI | Gujarati Short Film