એક સ્થાયી મુસાફર

ગુજરાતી | 01h 06m 21s

બાપ અને દીકરી વચ્ચેના સબંધને સમજવાનો એક પ્રયાશ કરતુ નાટક એક અદભુત નાટક "એક સ્થાયી મુસાફર".

  • શ્રેણી નાટક
  • પ્રોડક્શન હાઉસ Ouroboros
×
×
Vishesh Images