• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

  • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

  • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

  • જામકુડી જામકુડી જામકુડી

  • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

  • MAY I HELP YOU | A Gujarati Horror Short Film