• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

  • નિર્મલદાન ગઢવી ડાયરો

  • હસમુખ બારોટ - ભારતીય વિધ્યા ભવન

  • શૈલી પરીખ શાહ - ભારતીય વિધ્યા ભવન

  • બલરાજ શાસ્ત્રી | વનરાજ શાસ્ત્રી | જુગલબંધી

  • ગુજરાતી સુગમ સંગીત

  • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

  • કાજલ છાયા । ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત

  • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

  • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

  • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો