• પારુલ વાળા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ડો. શ્રી દિના શાહ | મુશાયરો વડોદરા

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • શ્રી ભરત ભટ્ટ (પવન) | મુશાયરો વડોદરા

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહા - મુશાયરો વડોદરા

 • Jamkudi

 • અનંત રાઠોડ - કાવ્યોત્સવ

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • ભાવિન ગોપાણી - કાવ્યોત્સવ

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • રાકેશ હાંસલિયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • સતીષ ચૌહાણ - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • સૌમય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • શ્રી ભાવિન ગોપાણી - મુશાયરો વડોદરા

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)