• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • The End or The Beginning

 • Kachra Luvs Dibba

 • ESSAY | Short Film On Child Abuse

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • PARIVARTAN | A Gujarati Short Film

 • Taras | Water Crisis

 • Yara Tari Yari | Gujarati Web Series

 • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • Jamkudi

 • વાર્તાકાર | એક અમદાવાદી શોર્ટ ફિલ્મ

 • Saavitri | A Musical Gujarati Short Film

 • KHUSHI | Gujarati Short Film

 • THE RIGHT STEP | GUJARATI SHORT FILM

 • BHAGINI | The infinite love