• બસ ચા સુધી | સિઝન 1

 • એક બહાનું આપીશ?

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • જામકુડી જામકુડી જામકુડી

 • Gujju Love

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • Tari Mari Yaari | A Gujarati web series

 • અધવચ્ચે

 • બસ ચા સુધી । સિઝન 2

 • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • Vhalam | Gujarati Web Series

 • Tiniyagiri | Latest Gujarati Comedy Web Series

 • Yara Tari Yari | Gujarati Web Series